„Re-inkarnacje narodu"
Nowa książka Magdaleny Dyras więcej>>>

WARSZTAT

Projekt „Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1995-2005” powstał, aby przebadać problem konfrontacji kultur słowiańskich z doświadczeniami ostatniego dziesięciolecia: postkomunistyczną traumą, wyzwaniami demokracji i globalizacji, ale także ze świadomością postmodernistyczną. W centrum naszego zainteresowania znajdują się państwa postjugosłowiańskie oraz Bułgaria, Czechy i Słowacja. Owocem projektu ma być pogłębiona diagnoza obecnego stanu świadomości tych narodów.

Istniejące w chwili obecnej prace, zarówno dotyczące słowiańskiego postmodernizmu literackiego, jak i charakteryzujące świadomość postkomunistyczną, na ogół traktują obydwa zagadnienia rozdzielnie. Istotą naszych badań jest skupienie się na współwystępowaniu tych zjawisk oraz na ich wzajemnej relacji, którą można opisać jako relację monocentrycznych i policentrycznych modeli kultury, czyli świadomości „otwartej” i „zamkniętej”, co wydaje się szczególnym rysem kultur słowiańskich, postawionych w obliczu wyzwań demokracji i globalizacji.

Podstawę naszych badań stanowi interdyscyplinarna analiza oraz interpretacja rozmaitego typu tekstów kultury. Są one z reguły niedostępne w Polsce, nawet jeśli uwzględnimy Internet jako istotne źródło informacji. Z tego względu chcemy udostępnić szerszemu gronu odbiorców nie tylko ostateczne wyniki badań, ale również zebrane przez nas materiały (publikacje książkowe i prasowe, archiwalia, publikacje w mediach elektronicznych) oraz udokumentowaną obserwację zróżnicowanych postaw i sytuacji społecznych (wywiady, rozmowy, bezpośrednią relację z ważnych wydarzeń kulturalnych bądź politycznych). Temu celowi służy mi.in. stworzona w ramach poprzednich projektów baza danych POSTJUGO do której dostęp mają wszyscy zainteresowani tematyką.

Mamy nadzieję, że rezultatem pracy naszego zespołu będzie nie tylko wydanie monografii naukowej, ale również zintegrowanie środowiska zainteresowanego współczesną kondycją kultur słowiańskich. W tym właśnie celu powstał ten serwis.kup on-line www.wuj.pl