„Re-inkarnacje narodu"
Nowa książka Magdaleny Dyras więcej>>>

Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

autor: Magdalena Dyras


format: B5,
oprawa miękka,
stron: 216
data wyd.: 2009
wydawca: WUJ

Książka dr Magdaleny Dyras jest rozprawą niezwykle cenną zarówno dla polskiej, jak i zagranicznej kroatystyki. Literaturoznawstwo slawistyczne otrzymuje w postaci recenzowanej książki odważny i bezkompromisowy, a przy tym wyważony, bogato ilustrowany celnymi przykładami i rzetelnie udokumentowany projekt badawczy. Doskonale diagnozuje on istotę zaistniałych przemian, jakie dokonały się w Chorwacji po roku 1991. Rozpad Jugosławii, powstanie na jej gruzach między innymi Republiki Chorwacji jako niezależnego państwa, zintensyfikowało proces tworzenia nowej chorwackiej tożsamości. W ostatnich kilkunastu latach ożywiony został tam dyskurs, który Autorka rozprawy kompetentnie zrekonstruowała, uważnie przeanalizowała jego rozmaite meandry i w sposób interesujący opisała. (Z recenzji dr hab.Magdaleny Koch)
Praca stanowi cenna próbę uporządkowania, ale także uzupełnienia dotychczasowych badań prowadzonych w tym zakresie przez uczonych różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza w odniesieniu do tradycji chorwackiej. Nade wszystko jednak - co zresztą wypada uznać za jej największy walor – w sposób bardziej kompleksowy wskazuje najbardziej reprezentatywne zjawiska określajace współczesnych chorwacki dyskurs tożsamościowy, nie stroniąc przy tym od ukazywania nowych możliwości ich interpretacji. (Z recenzji dr hab.Doroty Gil)

 

 

Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem

Redakcja: Maria Dąbrowska-Partyka


format: B5,
oprawa miękka,
stron: 396
data wyd.: 2009
wydawca: WUJ

Alternatywa pomiędzy postkomunizmem a postmodernizmem to nie tylko dylemat intelektualny czy metodologiczny, ale i doniosły wybór światopoglądowy. Badając kultury okresu transformacji, trzeba mieć świadomość, że przedmiotem opisu jest nie tylko warunkująca je sytuacja polityczna czy ekonomiczna. Równie istotne, a być może ważniejsze, są procesy mentalne towarzyszące dogłębnej społecznej zmianie. Zbiorowości dotknięte doświadczeniem totalitaryzmu reagują na nie w bardzo zróżnicowany sposób. Decyduje o tym nie tylko ich aktualna sytuacja, ale i przechowywane w zbiorowej pamięci tradycyjne wzory kultury. Dlatego postkomunizm i postmodernizm to w ujęciu autorów tej książki raczej metafory alternatywnych modeli myślenia obecnych we współczesnych kulturach słowiańskich, aniżeli terminy jednoznacznie porządkujące badaną rzeczywistość.

 

 

Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej

Redakcja: Celina Juda


format: B5,
oprawa miękka,
stron: 204
data wyd.: 2009
wydawca: WUJ

Słowiańskie diaspory to publikacja poświęcona zjawisku emigracji w krajach zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. Większość autorów komentuje problematykę osadzoną w realiach półwiecza ery totalitarnej, ale nie brakuje też kwestii dotyczących epok starszych i historii diaspor kształtującej się na naszych oczach, w okresie transformacji po 1989 roku.
  Książka jest niezwykle istotna, choćby ze względu na fakt, że prezentowane teksty w znaczący sposób dookreślają i wzbogacają dotychczas istniejącą literaturę przedmiotu, a jednocześnie wiele ustaleń redefiniują, wyznaczając nowe perspektywy badawcze, jeśli chodzi o problematykę diaspor badanego regionu. Obraz zjawiska ma charakter wieloaspektowy – literacki i językowy obraz świata apatrydy, na co zwracają uwagę autorzy tomu, jest wynikiem skomplikowania losów w dziejowych zawieruchach, ale wykorzenienie z rodzimej kultury zawsze skutkuje traumą okaleczonej tożsamości wielu pokoleń.

 

 

Literatura pogranicza, pogranicza literatury

Autor: Maria Dąbrowska-Partyka


format: 264 strony,
oprawa miękka,
format 160x230
data wyd.: 2004
wydawca: Uniwersytet Jagielloński

Komentarz wydawcy: Granice i pogranicza są w nas. Ich obrazy, obecne w kulturze, odnotowuje i utrwala literatura. Mają one swój wymiar symboliczny i społeczny, są jednak przede wszystkim doświadczeniem egzystencjalnym i jednostkowym. Wyrazem tego prymatu doświadczenia są zarówno utwory Grassa, Lenza, Bienka i Andricia, interpretowane w pierwszej części tej książki, jak i przyjęta przez Autorkę interpretacyjna strategia uczestnictwa. Literackie i medialne aspekty współczesnych konfliktów narodowościowych na Bałkanach zaprezentowano w części drugiej.

 

 

Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii

Autor: Celina Juda


format: 228 strony,
oprawa miękka,
format A5
data wyd.: 2004
wydawca: Universitas

Komentarz wydawcy: W książce podjęto próbę wielostronnego opisu zjawisk, które stanowiły o tożsamości literatury i kultury w czasach totalitarnej Bułgarskiej Republiki Ludowej. Zamiarem autorki było odtworzenie stanu i kondycji świadomości kształtowanej przez beerelowskie universum oraz odnalezienie kulturowych "uzasadnień", głęboko zakorzenionych w rodzimej tradycji, do których "nowa' epoka najczęściej się odwoływała.

 

 kup on-line www.wuj.pl